Info

POLEXIT is my curatorial project, which is an attempt to present a variety of artistic stances in the context of dynamic social and political changes in the surrounding reality. In my own studio, I create a temporary gallery to which I invite artists which operate in an alternative culture sphere as well as in broadly understood independent and socially engaged art. The exhibitions are meant to be ephemeral and shown for a short period of time, and are supposed to be a starting point to create a field to exchange experiences and reflections, and also to discuss the role of contemporary art in creating a conscious stance and expression against the growing radicalization of the world, the changes that happen in front of our eyes as well as social and ideological stratifications. My aim is not to point at the answers but to pose questions: about the actuality of the claim that art should be socially engaged, about the specifics of our culture and an attempt to either find ways to define one’s position or to avoid the current problems.

POLEXIT jest moim autorskim projektem kuratorskim, mającym na celu przedstawianie wachlarza postaw artystycznych w kontekście dynamicznych zmian społecznych i politycznych otaczającej nas rzeczywistości. W przestrzeni własnej pracowni tworzę czasową galerię, do której zapraszam przede wszystkim artystów poruszających się w przestrzeniach kultury alternatywnej, szeroko rozumianej sztuki niezależnej i zaangażowanej. Wystawy mają w swoim założeniu krótkotrwałość i efemeryczność, mają być przyczynkiem do stworzenia nie tyle platformy jednostronnej wypowiedzi artystycznej, ale przede wszystkim pola wymiany doświadczeń i namysłu, katalizatorem dyskusji nad rolą współczesnej sztuki w kreowaniu świadomych postaw i wypowiedzi wobec narastającej radykalizacji świata, dokonujących się na naszych oczach zmian i przewarstwień zarówno społecznych, jak i światopoglądowych. Moim celem jest nie tyle wskazywanie odpowiedzi, co stawianie kolejnych pytań: o aktualność postulatów zaangażowania sztuki,  specyfikę uwarunkowań kulturowych, próby znajdowania sposobów określania się lub uników wobec problemów aktualności.

MARIUSZ WARS, born in 1978 in Gdynia, Poland. An Associate Professor at the Academy of Art in Szczecin, Poland, where he runs a Studio of Image and Street Art as part of the Faculty of Painting and New Media. MA and Ph.D. defended at the Academy of Fine Art in Gdańsk, Poland, between 2008-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Jerzy Ostrogórski, between 2010-2013 he run a Studio of Graphic Design at the Faculty of Sculpture, Department of Intermedia, then between 2013-2014 he was an assistant professor at the Studio of Painting run by Prof. Henryk Cześnik. He is engaged in the art collective Wiosna Ludów [Spring of Nations]. After its reorganization into the Space of Art WL4 Association he became its chairman. The Association was created to ensure artists the space for their individual work, to create the space for artistic exchange, to present, discuss and animate a local artistic and cultural scene in Gdańsk. Except for his academic work, he does graphic design, creates installations and large-scale painting. As a muralist, especially as an “m-city”, whose style has become his characteristic, Mariusz Waras is recognized as one of the world best-known street artists. From the very beginning, he has created his works around the urban aesthetics, used the elements of architecture or industrial infrastructure – including the shipyards and means of transportation. His style, even though it evolves, remains modest and strong. Among the dehumanized landscapes and machines painted during the process of production or destruction, in his play with the limitless possibilities of compilations in an ever-broadening lexicon of elements, he started to find place to express his personal reflections, manifests, sometimes laconic comments on actual events – a wink towards one of the sources of street-art. He is also a curator of exhibitions and art events.

MARIUSZ WARAS, urodzony w 1978 w Gdyni, doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008-2014 był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010-2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Zaangażowany w artystyczny kolektyw Wiosny Ludów – po przekształceniu go w Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 – prezes tego stowarzyszenia, mającego na celu, oprócz zapewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji, przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej miasta. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym,  tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych.